I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania przez Klienta z Usługi umożliwiającej zastosowanie narzędzia internetowego – „Generator Sprzedaży”.

II. DEFINICJE

1. Generator Sprzedaży - narzędzie internetowe wykorzystujące program komputerowy, którego działanie polega na przyłączeniu i zespoleniu z serwisem Strony Internetowej Klienta, (np. sklepu internetowego) i którego celem jest Automatyzacja Działań Marketingowych podejmowanych w interesie i na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, zaprezentowanej i zareklamowanej na Stronie Internetowej Klienta;

2. Automatyzacja Działań Marketingowych – działania podejmowane w sieci Internet w sposób automatyczny tj. bez zastosowania bezpośredniej ingerencji i sterowania przez człowieka, mające na celu zaprezentowanie działalności gospodarczej Klienta oraz rodzaju, zakresu i sposobu świadczenia przez niego usług lub sprzedaży towarów i polegające na obserwacji obecności Użytkowników w sieci Internet, w tym także na Stronach Internetowych Klientów, ustaleniu ich potencjalnych zainteresowań produktami lub usługami oraz zastosowaniu wobec nich odpowiednich i trafnych narzędzi marketingowych w szczególności mailingu reklamowego dostosowanego do potrzeb Klienta oraz mającego na celu dotarcie do użytkowników potencjalnie zainteresowanych produktami lub usługami oferowanymi przez Klienta.

3. Strona Internetowa Klienta – strona w sieci Internet, umiejscowiona w domenie, której właścicielem i administratorem jest Klient, który posiada prawa autorskie do treści (utworów) zaprezentowanych na tej stronie i która prezentuje i reklamuje produkty lub usługi oferowane przez Klienta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami.

5. cennik za korzystanie przez Klienta z Usług. Cennik jest opublikowany na stronie http://generatorsprzedazy.pl/#pricing. Zmiana cennika następuje w sposób określony w roz. VIII pkt 6 niniejszego Regulaminu

6. Specyfikacja Usług – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu dokument, opublikowany na stronie www.generatorsprzedazy.pl, zawierający wykaz oraz opis Usług świadczonych przez Clickonometrics w ramach narzędzia Generator Sprzedaży, w tym także opis dostępnych parametrów hostingu, wariantów administracji narzędziem Generator Sprzedaży oraz wariantów pomocy technicznej ze strony Clickonometrics.

7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca świadczenie Usług -poprzez łączne spełnienie następujących warunków: 1) wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Panelu Klienta, 2) założenie konta w Panelu Klienta 3) akceptację Regulaminu, 4) opłacenie zamówionych Usług oraz 5) stworzenie hostingu umożliwiającego korzystanie z Usług.

8. Panel Klienta - aplikacja internetowa dostępna dla Klienta na stronie http://panel.generatorsprzedazy.pl po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie i zarządzanie Generatorem Sprzedaży. W Panelu Klienta, Klient tworzy swoje konto i akceptuje Regulamin po czym zostaje mu udostępniona możliwość skorzystania z Usług.

9. Informacje Handlowe – informacje zawierające w szczególności opis towarów lub usług oferowanych przez Klienta na Stronie Internetowej Klienta, zdjęcia, a ponadto informacje na temat cen towarów lub usług oraz warunków sprzedaży lub świadczenia poszczególnych usług.

10. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Panelu Klienta. Rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności w imieniu Klienta w Panelu Klienta, może dokonać wyłącznie Klient lub osoba, która jest umocowana do reprezentowania Klienta.

11. Clickonometrics – Clickonometrics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 89, 02-952 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000439513, legitymująca się numerami: NIP: 527-268-68-18, REGON: 146392219.

12. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.generatorsprzedazy.pl , którego operatorem oraz administratorem jest Clickonometrics, umożliwiający zapoznanie się przez Klienta z Usługami oraz zakup możliwości korzystania z Generatora Sprzedaży.

13. Usługi – usługi świadczone przez Clickonometrics, umożliwiające Klientowi zakupienie i korzystanie z Generatora Sprzedaży oraz zapewniające jego utrzymanie na serwerach wraz z opcją wyboru: parametrów hostingu, wariantu administrowania narzędziem Generator Sprzedaży oraz wariantu pomocy technicznej ze strony Clickonometrics, na warunkach niniejszego Regulaminu.

14. Umowa - umowa pomiędzy Klientem a Clickonometrics, zawarta na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie i określająca warunki korzystania przez Klienta z Generatora Sprzedaży, Serwisu i Panelu Klienta.

15. Pakiet – dostępny dla Klienta wariant ponoszenia odpłatności na rzecz Clickonometrics z tytułu wykonywanych Usług.

16. Użytkownik – użytkownik sieci Internet.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Dokonanie Rejestracji oznacza założenie konta w Panelu Klienta oraz akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części Umowy Stron, którą Klient może zawrzeć z chwilą opłacenia zamówionych Usług i stworzenia hostingu w Panelu Klienta. Clickonometrics zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty Klienta po złożeniu przez niego zamówienia bez podania przyczyny.

2. W trakcie Rejestracji Klient podaje zgodne z rzeczywistością dane wymagane przez Clickonometrics, w szczególności są to:

a) Imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli jest osobą fizyczną,

b) Pełną nazwę firmy,

c) Numer NIP,

d) Numer REGON,

e) Adres siedziby lub zamieszkania,

f) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby,

g) Adres poczty elektronicznej e-mail,

h) Numer telefonu kontaktowego,

i) Wybrany Pakiet cenowy.

3. W trakcie Rejestracji lub po uzyskaniu dostępu do Panelu Klienta, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną kopii następujących dokumentów:

a) dokumentu rejestrowego firmy (dokument pobrany z Centralnej Informacji KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zależności od formy prowadzenia działalności; w przypadku spółki cywilnej – także umowy spółki),

b) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,

c) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

d) w przypadku gdy Klient prowadzi działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji – kopii tych dokumentów,

e) w przypadku prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

Clickonometrics zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta o przesłanie dodatkowych dokumentów, a niewskazanych powyżej, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości Klienta. Klient będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Dopuszczalne formaty przesyłanych dokumentów to: .PDF,.PNG,.JPG Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów jest konieczne do zawarcia Umowy.

4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji, Klient jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować je w Panelu Klienta. W przypadku aktualizacji danych dokonywanej po zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest przesłać do Clickonometrics kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę danych. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w roz. III pkt. 2 niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. W sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja, o których mowa w roz. III pkt. 3 powyżej wygasło, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Clickonometrics i przesłania aktualnego zezwolenia lub koncesji. W przypadku zmiany danych Klienta, który korzysta z usług dodatkowych Clickonometrics, Klient jest zobowiązany do indywidualnego kontaktu z Clickonometrics. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie będzie pociągał za sobą rozwiązanie przez Clickonometrics Umowy w trybie natychmiastowym.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą opłacenia zamówionych Usług i stworzenia hostingu w Panelu Klienta.

6. W trakcie współpracy Klient ma możliwość rozpoczęcia korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Clickonometrics. Pełna lista usług dodatkowych umieszczona jest w Panelu Klienta. Korzystanie z usług dodatkowych może odbywać się na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie lub innych dokumentach określających zasady świadczenia tych usług dostępnych w Panelu Klienta. Clickonometrics ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług dodatkowych, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia dodatkowych usług albo nie daje rękojmi korzystania z dodatkowych usług zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych usług.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Clickonometrics zostały określone w załączniku nr 2 – Wymagania techniczne.

IV. ZAKRES USŁUG

1. Clickonometrics w ramach świadczonych Usług, umożliwia Klientom skorzystanie z Generatora Sprzedaży oraz usług dodatkowych, o których mowa w roz. III pkt 6 niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z Generatora Sprzedaży polega na stworzeniu przez Klienta konta na stronie http://panel.generatorsprzedazy.pl, a następnie na utworzeniu jednego lub wielu hostingów dla prowadzonych Stron Internetowych Klienta, w ramach czego Klient ma możliwość wyboru parametrów hostingu (szybkość, rozmiar dysku etc.). Klient opłaca Usługę poprzez szybką płatność PayU oraz wybiera właściwą dla siebie nazwę. Po dokonaniu opłacenia Usługi, Clickonometrics tworzy właściwy hosting, w ten sposób, że instancja staje się automatycznie dostępna dla Klienta pod adresem: https:// .app.generatorsprzedazy.pl . W chwili stworzenia hostingu, Klient może zalogować się do swojej instancji i zacząć z niej korzystać. System zainstalowany w Generatorze Sprzedaży będzie przypominać Klientowi o konieczności dokonania ponownych opłat za instancje lub hosting. W przypadku braku dokonania przez Klienta koniecznej opłaty za kolejny okres, instancja zostanie zablokowana dla Klienta, który od tej chwili nie będzie mógł z niej korzystać. W takim przypadku Usługa polegająca na Automatyzacji Działań Marketingowych ulega zatrzymaniu. W przypadku niedokonania przez Klienta opłacenia Usługi na kolejny okres w terminie 14 dni od dnia zatrzymania Automatyzacji Działań Marketingowych –instancja oraz wszelkie dane Klienta zostaną skasowane bezpowrotnie.

2. Szczegółowy zakres i rodzaj Usług świadczonych przez Clickonometrics w ramach wybranego przez Klienta Pakietu określony jest w załączniku nr 2 - Specyfikacja Usług, a ceny dostępnych Pakietów w Cenniku.

3. Clickonometrics może zmienić zakres oferowanych Usług i wprowadzić w tym celu stosowne zmiany do Regulaminu, Specyfikacji Usług, Cenniku. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Klienta adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie tych zmian. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić akceptacji zmian przesyłając do Clickonometrics oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Clickonometrics. Niedostarczenie do Clickonometrics odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Clickonometrics odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 - dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Clickonometrics informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązują warunki sprzed dokonanej zmiany.

V. WARUNKI PREZENTACJI INFORMACJI HANDLOWEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ KLIENTA

1. Klient we własnym zakresie zarządza prowadzoną przez siebie sprzedażą towarów lub usług, dbając o to, by towary lub usługi, które mają być wskazane w Informacji Handlowej, były dokładnie opisane. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treści zawarte na Stronie Internetowej Klienta nie naruszają praw osób trzecich. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru lub usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.

2. Zakazana jest prezentacja i reklama Informacji Handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści Informacji Handlowej nie mogą:

a) naruszać godności ludzkiej;

b) naruszać dobrego imienia Clickonometrics;

c) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

d) ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e) zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

g) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

h) łamać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych;

i) naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych;

j) promować systemu sprzedaży lawinowej;

k) wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub skorzystania z usługi;

l) zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

3. W przypadku uzyskania informacji o promowaniu towarów lub usług, o których mowa w punkcie poprzednim Clickonometrics ma prawo odstąpić od wykonywania Usług ze skutkiem natychmiastowym i Umowę z Klientem rozwiązać lub zawiesić świadczenie Usług.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient w ramach współpracy zobowiązuje się do:

a) podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Clickonometrics,

b) realizowania zobowiązań wobec swoich Użytkowników zgodnie z ofertą przedstawioną na Stronie Internetowej Klienta i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

c) posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń,

d) wyświetlania na Stronie Internetowej Klienta aktualnych informacji na temat Klienta zawierających: nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail oraz inne elementy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e) realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z przekazaną Informacją Handlową. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika,

f) zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów oraz innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów umowy.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów lub usług oferowanych w ramach Strony Internetowej Klienta.

3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI CLICKONOMETRICS

1. Clickonometrics w ramach współpracy umożliwi Klientowi zakupienie i wykorzystywanie Generatora Sprzedaży na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W ramach współpracy Clickonometrics ma prawo do:

a) dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi;

b) uzależnienia współpracy lub korzystania z Serwisu od spełnienia wymogów określonych prawem, uwiarygodnienia danych podanych przez Klienta oraz przesłania dokumentacji, o której mowa w roz. III pkt. 3 niniejszego Regulaminu;

c) wglądu oraz do wykorzystywania wybranych danych związanych z prowadzoną przez Klienta Stroną Internetową Klienta tj. w szczególności liczby wizyt na Stronie Internetowej Klienta potencjalnych Użytkowników, ilości i rodzaju towarów i usług, ilości przeprowadzonych transakcji, osiągniętych przychodów itp. Powyższe dane wykorzystywane są przez Clickonometrics do celów analitycznych. Dane te mogą być publikowane przez Clickonometrics, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań i w sposób nie indywidualizujący danej Strony Internetowej Klienta.

3. Clickonometrics zobowiązuje się do zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów i innych informacji otrzymanych od Klienta osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów umowy.

4. Clickonometrics zastrzega sobie prawo do usunięcia Strony Internetowej Klienta z Serwisu i Generatora Sprzedaży lub zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Klienta, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Panelu Klienta lub zawieszenie (blokadę) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Panelu Klienta. Zawieszenie lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach opisanych w pkt. 5. poniżej oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

5. Jeżeli zachodzi obawa, że za pośrednictwem Strony Internetowej Klienta są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne lub gdy Clickonometrics uzyska wiadomość o bezprawnym charakterze Informacji Handlowej i/lub związanej z nimi

działalności Klienta albo gdy działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Clickonometrics lub w inny sposób szkodzą Clickonometrics, Clickonometrics może usunąć Stronę Internetową Klienta z Serwisu i Generatora Sprzedaży

albo zawiesić świadczenie Usług - na czas określony lub nieokreślony.

6. Klient, którego Strona Internetowa Klienta została usunięta z Serwisu i Generatora Sprzedaży, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Clickonometrics.

VIII. PŁATNOŚĆ

1. Za Usługi są pobierane opłaty określone w Cenniku.

2. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju Pakietu wybranego przez Klienta w toku Rejestracji. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany Pakietu, przy czym efektywnie zmiana będzie miała miejsce od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Klient dokonał zmiany Pakietu.

3. Clickonometrics będzie wystawiać faktury za Usługi automatycznie po uzyskaniu potwierdzenia od partnera płatności np. PayU.

4. Do każdej faktury wystawionej przez Clickonometrics zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

5. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Klienta przesyłania faktur w drodze elektronicznej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528) na zdefiniowany w Panelu Klienta adres e-mail.

6. Clickonometrics zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Klienta adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie tych zmian. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić akceptacji nowego Cennika przesyłając do Clickonometrics oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Clickonometrics o zmianie Cennika. Niedostarczenie do Clickonometrics odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Clickonometrics o zmianie Cennika Clickonometrics odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 - dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Clickonometrics informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązuje Cennik sprzed dokonanej zmiany.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług za 30-dniowym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie dotyczące rozwiązania Umowy powinno być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w roz. XIII Kontakt.

2. Klient uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy wystąpi przerwa w świadczeniu Usług trwająca dłużej niż 5 dni z przyczyn zawinionych przez Clickonometrics.

3. Clickonometrics uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usług, odmowy świadczenia Usługi, zawieszenia świadczenia Usługi lub też natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy o świadczenie Usług w szczególności gdy:

a) Klient nie reguluje w terminie należności wynikających z faktury VAT,

b) Klient poda niepełne lub niezgodne z rzeczywistością dane wymagane przez Clickonometrics,

c) Clickonometrics rozwiązał uprzednio umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,

d) Klient korzysta z Usług niezgodnie z przeznaczeniem,

e) Klient naruszy postanowienia Regulaminu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie do dwóch tygodni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w roz. XIII Kontakt.

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia na skrzynkę e-mailową Clickonometrics.

5. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:

a) imię i nazwisko, nazwę Strony Internetowej Klienta oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Clickonometrics zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Clickonometrics rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Clickonometrics, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Klienta, zdefiniowany w Panelu Klienta.

9. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Clickonometrics nie jest stroną transakcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług zawartej pomiędzy Klientem a Użytkownikiem zawieranej za pośrednictwem Strony Internetowej Klienta.

2. Clickonometrics nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zawartość Strony Internetowej Klienta,

b) zachowania osób odwiedzających Stronę Internetową Klienta,

c) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Klienta zobowiązań wynikających z transakcji zawartych za pośrednictwem Strony Internetowej Klienta,

d) jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów lub usług oferowanych przez Klienta na Stronie Internetowej Klienta,

e) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta i inne strony transakcji,

f) zdolność Klienta do sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych na Stronie Internetowej Klienta oraz zdolność Użytkownika do zakupu towarów lub usług,

g) wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych za pośrednictwem Strony Internetowej Klienta,

h) straty wynikające z przerw w działaniu Strony Internetowej Klienta,

i) skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panelu Klienta osobom trzecim,

j) za zgodność Informacji Handlowej prezentowanej na Stronie Internetowej Klienta z przepisami prawa,

k) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usług, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako Siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Clickonometrics, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług;

l) z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Klienta wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia Usług przez Clickonometrics.

3. Clickonometrics ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Klienta korzyści.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej Klienta, a w szczególności:

a) realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Użytkownika;

b) za zgodność wykonania umowy z treścią oferty prezentowanej na Stronie Internetowej Klienta;

c) z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej Klienta;

d) z tytułu rękojmi, gwarancji jak i za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży towaru lub umowy świadczenia usług lub wynikających z przepisów prawa;

e) za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów i usług, a także prawdziwość i zgodność z opisem prezentowanym na Stronie Internetowej Klienta.

XII. DANE OSOBOWE

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie „Polityka prywatności“ dostępnej pod adresem http://generatorsprzedazy.pl/polityka_prywatnosci.html.

XIII. KONTAKT

Reklamacje, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

a) na adres e-mail: kontakt@generatorsprzedazy.pl

b) telefonicznie na numer: (+48 22) 26 10 302

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Clickonometrics.

3) Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4) Clickonometrics zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie, z zastrzeżeniem wskazanym w roz. IV pkt. 3 oraz VIII pkt. 6-7 Regulaminu.

XV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja Usług,

2. Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Usług

Specyfikacja pojedynczego hostingu dla pakietu:

Pakiet CPU Pamięć RAM Dysk System operacyjny
Bicycle, Motor, Auto, Track 1 512 MB 4 GB HDD Linux
Train, Plane 1 1 GB 4 GB HDD Linux

Załącznik nr 2 – Wymagania Techniczne

a) dostęp do Internetu,

b) konto poczty elektronicznej,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

e) system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

f) włączona obsługa plików cookies,

g) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows).